Reizen in tijden van Corona

Reizen in tijden van Corona


Verantwoord reizen

Ecologie en duurzaamheid komen steeds meer in de aandacht, niet in het minst in het toerisme. 
Er verschenen talloze boeken, studies en charter, er werden conferenties georganiseerd. De VN stemde een resolutie over wat duurzaam toerisme is en hoe we dat het best beoefenen in een wereld waar jaarlijks 1 miljard toeristen de wereld rondreizen.

In 1983, het jaar waarin de eerste brochure van Anders Reizen verscheen, moest het woord duurzaamheid nog worden uitgevonden. 
In die eerste brochure omschreven we onze reizen reeds als “mensgericht” en “respectvol” ,  “ontmoetingen met mensen op basis van gelijkheid”, “reizen op een manier die ontmoeten mogelijk maakt”, “slechts gast zijn in een land”. We zagen ons geld “het liefst belanden in handen van wie het toekomt: de eenvoudige mens”. Een engagement-avant-la-lettre voor oprechte  duurzaamheid. 

Ook nu, vele jaren later, blijft duurzaamheid één van de pijlers van onze reisfilosofie.

Ecologie

Voor vele toeristen blijft respect voor het milieu helaas beperkt tot kleine maatregelen als het niet wegwerpen van afval in de vrije natuur. Vaak zijn ze er zich niet van bewust dat alleen al hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt voor dit milieu, b.v. doordat ze massaal beslag leggen op schaarse middelen als water (om te drinken, wassen, zwemmen) en brandstof (b.v. hout om te bouwen, te koken, als verwarming). 
Dit overmatig verbruik brengt met zich mee dat de plaatselijke overheden, al dan niet in samenwerking met de bevolking, vaak roofbouw plegen op hun leefomgeving. Vaak is dit de enige manier waarop ze de felbegeerde inkomsten uit het toerisme kunnen veiligstellen, helaas met ernstige gevolgen op langere termijn. 
Een verreikende oplossing voor deze problematiek, waarbij ook met de welvaart van de plaatselijke bevolking wordt rekening gehouden, kan niet buiten een wereldomvattend kader tot stand komen, maar we kunnen als bewuste reiziger wel kleine stappen in de goede richting zetten door erop te letten dat met schaarse middelen zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen. Zo ziet Anders Reizen erop toe dat in bosarme gebieden geen brandstof uit de lokale omgeving wordt geput, dat waar mogelijk openbaar vervoer de plaats inneemt van privé-vervoer, dat het verversen van bed- en badlinnen binnen redelijke perken blijft, etc.

Economie

Vaak is de toeristische infrastructuur in handen van kapitaalsgroepen van buiten het betrokken land. Op die manier stroomt het overgrote deel van de opbrengsten uit toerisme meteen weer naar het buitenland, terwijl de plaatselijke bevolking met de nadelige gevolgen op milieu en cultuur blijft zitten. 
Anders Reizen heeft er dan ook steeds op toegezien dat de opbrengst van ons verblijf zoveel mogelijk ten goede komt van de plaatselijke bevolking: gebruik van kleinschalige familie-hotels, lokale restaurants, ter plaatse aangekocht voedsel, samenwerking met lokale, zelfstandige vervoerders (daar waar privé-transport noodzakelijk is), etc.

Sociaal

Contact met sterk verschillende leefgemeenschappen kan voor Westerse reizigers als interessant en verrijkend worden ervaren, maar impliceert terzelfdertijd dat Westerse gedragspatronen in de bezochte gemeenschappen geïntroduceerd worden. Deze invloeden kunnen positief zijn, maar niet zelden brengen ze ook ongevraagde, negatieve effecten teweeg, gaande van ergernis tot ernstige ontwrichtingen binnen deze gemeenschappen. Het is dan ook van belang dat reizigers zich bij hun bezoek aan plaatselijke gemeenschappen goed bewust zijn van de mogelijke impact van hun bezoek, en dat ze hun gedrag zich hier zo veel mogelijk op afstemmen.

Goede voorbeeld

Onze begeleiders spelen te velde een zeer belangrijke rol. Zij worden uitgenodigd om naar middelen en ideeën te zoeken om de negatieve gevolgen van het reizen te beperken. Maar ook als deelnemer moet je bereid zijn een inspanning te leveren. 

Greenseat

Vliegen veroorzaakt de uitstoot van schadelijke gassen als CO2 en methaan. De opbouw van deze gassen werkt als een deken rond de aarde waardoor de warmte niet weg kan. Dit heeft klimaatverandering tot gevolg. Daarom is groener reizen de toekomst, zodat de vakantiebestemmingen ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Gelukkig zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzame vervoersmiddelen, maar het zal nog jaren duren voordat deze uitontwikkeld zijn. Om nu al groener te reizen moeten we dus iets anders doen. 

Via GreenSeat CO2-compensatie kan dat door de CO2-uitstoot van jouw reis te compenseren via duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Zo is er een biogasproject in Cambodja. Meer dan de helft van de bevolking van Cambodja heeft geen toegang tot gas en elektriciteit. Door de plaatsing van biovergisters (kleinschalige biogasmachines) maken nu meer dan tienduizend boerenfamilies gebruik van biogas, afkomstig van de uitwerpselen van hun eigen koeien en varkens. Gedurende zijn levensduur van 10 jaar bespaart een biovergister een familie $ 1400 aan kosten en 2600 uur hout verzamelen. Koken op biogas is daarnaast veel gezonder, omdat er geen schadelijke rook vrijkomt. Met een goede en betrouwbare toegang tot schone energie verbetert de leefsituatie van deze families en wordt er minder CO2 uitgestoten. 

De kosten van een GreenSeat zijn afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot van jouw reis. Het vervoersmiddel en de bestemming van jouw reis bepalen hoeveel CO2-uitstoot jouw reis veroorzaakt. GreenSeat heeft hiervoor de gemiddelde uitstoot berekend en bepaald hoeveel huishoudens je toegang moet geven tot duurzame energie om ervoor te zorgen dat het aantal broeikasgassen in de atmosfeer niet toeneemt. 
Stel, je vliegt heen en weer naar Canada. Canada ligt in zone 2 waar de gemiddelde uitstoot 1,37 ton CO2 is. Het kost dan € 11,50 om jouw reis te compenseren. Wanneer je een GreenSeat boekt voor deze reis maak jij het mogelijk dat een half huishouden van gemiddeld vier personen een jaar lang toegang krijgt tot duurzame energie! 

Wanneer je een reis met een vlucht boekt kan je aangeven of je vrijwillig je vlucht wilt compenseren. De grootte van de bijdrage is afhankelijk van de gevlogen afstand en vind je op onderstaande wereldkaart. 
Anders Reizen compenseert alvast de vluchten van al haar reisbegeleiders.