Onze vrije plaatsen voor de zomer

Onze vrije plaatsen voor de zomer


Genietvakantie in de Lot-et-Garonne

Genietvakantie in de Lot-et-Garonne


Leven als god in Frankrijk!

Actief genieten, kan dat?

Actief genieten, kan dat?


Jazeker! Vanaf 6 jaar kan je naar... Catalonië in Spanje!

Ben jij een echte dierenvriend?

Ben jij een echte dierenvriend?


Ga dan op stap met een ezel, een lama of een kameel!

Naar de zon tijdens de herfstvakantie!

Naar de zon tijdens de herfstvakantie!


Marrakech, Tenerife of Jordanië

De meest speciale kerstvakantie ooit!

De meest speciale kerstvakantie ooit!


Op avontuur in Zweden & Marokko

Algemene Reisvoorwaarden

van de Geschillencommissie Reizen vzw

Art. 1 | Toepassingsgebied
Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (Reiscontractenwet).

Art. 2 | Promotie en aanbod
1/ De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij: 
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen bij het contract.
2/ De reisorganisator kan een bepaald aanbod of een deel ervan tijdelijk of blijvend schrappen.

Art. 3 | Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:
1/ Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2/ Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon-, faxnummer en/of e-mailadres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Art. 4 | Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Art. 5 | Totstandkomen van het contract
1/ Bij het boeken van een reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2/ Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende bemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle betaalde bedragen.

Art. 6 | Prijs van de reis
1/ De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2/ De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3/ Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Art. 7 | Betaling van de reissom
1/ Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 
2/ Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 
Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Art. 8 | Overdraagbaarheid van de boeking
1/ De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2/ De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Art. 9 | Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art. 10 | Wijzigingen door de organisator vóór de afreis
1/ Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2/ De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3/ Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4/ Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Art. 11 | Verbreking door de organisator vóór de afreis
1/ Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2/ De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 12 | Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1/ Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2/ Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3/ Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Art. 13 | Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Art. 14 | Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1/ De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2/ De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3/ Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4/ Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5/ Voor het overige zijn art. 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Art. 15 | Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Art. 16 | Klachtenregeling
1/ Vóór de afreis: in dien een reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of -organisator.
2/ Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3/ Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art. 17 | Verzoeningsprocedure
1/ Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
2/ Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 
3/ Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 
4/ Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
5/ Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 
Secretariaat van de "Cel verzoening": Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. E-mail: verzoening.gr@skynet.be

Art. 18 | Arbitrage of Rechtbank
1/ Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 
2/ Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 
3/ Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
4/ Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel. E-mail: clv.gr@skynet.be


Bijzondere reisvoorwaarden groepsreizen

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen v.z.w. worden op een aantal punten uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor Anders Reizen. Deze bijzondere reisvoorwaarden kwamen tot stand in overleg met de beroepsvereniging, de Vereniging Vlaamse Reisbureaus v.z.w. (VVR).

Minimum leeftijd op het tijdstip van deelname
1/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als minimum leeftijd voor deelname aan groepsreizen (uitgezonderd gezinsvakanties en jongerenreizen) 18 jaar, of 16 jaar indien vergezeld van een volwassene.
2/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als minimum leeftijd voor deelname aan gezinsvakanties in groep deze vermeld bij de betreffende reis.
3/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als leeftijd voor deelname aan jongerenreizen in groep minimum 18 jaar en maximum 34 jaar.

Inschrijving en betaling
4/ De inschrijving gebeurt door het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier + betaling van het bij de reis vermelde voorschot. 
Bij boeking via telefoon of e-mail/internet, ontvangt u meteen na de reservatie een bestelbon. Het dubbel van deze bestelbon zendt u per kerende ondertekend aan ons terug; tegelijkertijd maakt u het voorschot over. 
5/ Zodra wij uw inschrijvingsformulier/bestelbon en voorschot ontvangen hebben, sturen wij een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Hierop staat het nog te vereffenen saldo vermeld, dat u ten laatste 1 maand voor uw vertrek dient te betalen.
6/ Wanneer zich voor een reisbestemming meer kandidaten aanmelden dan er plaats is, zal de waardedatum van de bank het criterium zijn, niet de datum vermeld op het inschrijvingsformulier.

Prijzen
7/ De prijzen op deze website werden berekend op basis van de tarieven, brandstofprijzen en wisselkoersen die op de publicatiedatum van toepassing waren. Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden kunnen prijzen ten gevolge van wijzigingen in wisselkoersen, brandstofkosten en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen tot 20 kalenderdagen voor afreis worden herzien.  Anders Reizen behoudt zich het recht voor om in alle andere gevallen prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren, mits deze wijzigingen duidelijk en vóór de sluiting van de overeenkomst ter kennis van de reiziger zijn  gebracht.
De volgende posten zijn nooit in de prijs inbegrepen: de vrije reisverzekering (evt. de verplichte alpinismeverzekering), de visumkosten, evt. verblijfstaksen of luchthaventaksen die in het buitenland dienen betaald te worden, het toegangsgeld voor musea en bezienswaardigheden (tenzij anders vermeld bij de reis) en alle uitgaven met een persoonlijk karakter, zoals de dranken bij het middag- en avondmaal, fooien, medische kosten, e.d. Op de eerste reisdag is enkel het avondmaal inbegrepen en op de laatste reisdag enkel het ontbijt. Ingeval van vluchtoverstap met langdurige wachttijd is in de prijs geen overnachting noch maaltijd op de plaats van overstap inbegrepen. 
8/ Bij reizen met vlucht zit de luchthaventaks van de vertrekplaats steeds in de prijs van het pakket. 
9/ Bij aankoop van een vervoersbiljet via Anders Reizen bedragen de dossierskosten 30 euro per reservatiedossier plus evt. verzendingskosten. Voor lowcost-maatschappijen gelden andere voorwaarden: contacteer ons voor meer info.
10/ Wanneer de reiziger een wijziging van een in de reissom inbegrepen heen- en/of terugvervoer wenst, geldt een dossierkost van 25 euro per persoon plus de evt.meerprijs van het ticket en evt. verzendingskosten.

Reisduur en programma
11/ De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.
12/ Vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger houdt er in alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.
13/ Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet méér dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
14/ Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, worden niet terugbetaald.
15/ De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de voorziene reisroute afwijkt, of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

Aard van de reis
16/ De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbijhorende mogelijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
17/ Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en/of gebrekkige of bijna onbestaande medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Annulering en wijziging door de reiziger
18/ Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient schriftelijk gemeld te worden aan de reisorganisator.
19/ Bij annulering worden door de reisorganisator de volgende kosten aangerekend (telkens met een minimum van € 100 per persoon):
  •  meer dan 8 weken voor het vertrek: 10% van de reissom
  •  8 weken t.e.m. 29 dagen voor het vertrek: 30% van de reissom
  •  28 t.e.m. 15 dagen voor het vertrek: 50% van de reissom
  •  14 t.e.m. 8 dagen voor het vertrek: 75% van de reissom
  •  vanaf 7 dagen voor het vertrek of bij niet-aanmelding op de plaats van vertrek of afspraak: 100% van de reissom.
Deze annuleringskosten moeten in ieder geval en onmiddellijk aan de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht en ook indien u beschikt over een annuleringsverzekering (zie Reisverzekering) (de verzekering betaalt de kosten dan  terug na goedkeuring van het dossier).
20/ Vóór de aanvang van de reis kan de reiziger zijn reis overdragen aan een derde, mits hij en/of de overnemer de totaalprijs van de reis en de extra kosten van de overdracht betalen:
  •  tot 6 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer
  •  vanaf 6 weken voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoer
Andere wijzigingen als veranderen van datum of reisbestemming aanvaarden we in de mate van het mogelijke en mits betaling van onderstaande wijzigingskosten:
  •  meer dan 8 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies
  •  8ste en 7de week voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies
  •  vanaf 6 weken voor het vertrek zijn de annuleringskosten van toepassing.
21/ Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering of wijziging heeft ontvangen. De kosten kunnen nooit meer bedragen dan de kostprijs van de reis.
22/ Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk geboekt werd, gelden de annuleringsvoorwaarden van de vervoersmaatschappij(en), ook al wijken deze af van de voorwaarden vermeld in art. 19.

Annulering en wijziging door de reisorganisator
23/ De omstandigheden ter plaatse, de bijzondere bestemmngen en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
24/ Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.
25/ Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Aansprakelijkheid van de reiziger
26/ De reiziger verklaart bij inschrijving dat hij zich in goede lichamelijke en geestelijke conditie bevindt. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator 
27/ De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.
28/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
29/ Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet-naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
30/ Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van onze reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

Documenten en formaliteiten
31/ Vliegtuigtickets worden bij het vertrek in de luchthaven afgeleverd door een Anders Reizen-verantwoordelijke of de begeleider/ster zelf. De praktische informatie over de reis ontvangt de reiziger op de kennismakingsvergadering of wordt per post toegestuurd. Daarin staat o.a. aan welke wettelijke bepalingen de reiziger dient te voldoen en welke documenten hij moet bezitten om het betrokken land te mogen bezoeken.
32/ De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reispaspoort. Visumaanvragen kunnen door de reisorganisator verzorgd worden, op voorwaarde dat de hiervoor benodigde documenten op de afgesproken datum in het bezit van de reisorganisator zijn. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.
33/ De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, astma, hartaandoeningen enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator.
34/ De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Verloop van de reis
35/ De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

Bagage
36/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.
37/ De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Garantiefonds Reizen o.v.v. 
Ikaros c.v.b.a. / Anders Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of -bemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel. Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of -bemiddelaar. Daarin vindt u onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of repatriëring kan vragen.


Bijzondere voorwaarden individuele reizen

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen v.z.w. worden op een aantal punten uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor Anders Reizen. Deze bijzondere reisvoorwaarden kwamen tot stand in overleg met de beroepsvereniging, de Vereniging Vlaamse Reisbureaus v.z.w. (VVR).

Inschrijving en betaling
1/ De inschrijving gebeurt door het insturen van het inschrijvingsformulier. Na ontvangst van dit inschrijvingsformulier, sturen wij je een bestelbon. Het dubbel van deze bestelbon zend je per kerende ondertekend aan ons terug; tegelijkertijd maak je het voorschot over.
2/ Zodra wij de ondertekende bestelbon en voorschot ontvangen hebben, sturen wij een schriftelijke bevestiging van je inschrijving. Hierop staat het nog te vereffenen saldo vermeld, dat je ten laatste een maand voor uw vertrek dient te betalen.
3/ Indien je minder dan 3 weken vóór het vertrek inschrijft voor een reis (late boeking) rekenen we een dossierskost van 30 euro aan (evt. verzendingskosten voor koerierdienst zijn ten laste van de klant).

Prijzen
4/ De prijzen op deze website werden berekend op basis van de tarieven, brandstofprijzen en wisselkoersen die op de publicatiedatum van toepassing waren. Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden kunnen prijzen ten gevolge van wijzigingen in wisselkoersen, brandstofkosten en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen tot 20 kalenderdagen voor afreis worden herzien.  Anders Reizen behoudt zich het recht voor om in alle andere gevallen prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren, mits deze wijzigingen duidelijk en vóór de sluiting van de overeenkomst ter kennis van de reiziger zijn  gebracht.
Alle prijzen vermeld in de brochure zijn prijzen per persoon (tenzij anders vermeld), maar berekend op basis van een reservatie voor twee volwassenen. Op een aantal reizen kan je als alleen reizende inschrijven, waarvoor je een bijkomende toeslag betaalt (in de brochure vermeld of - indien niet vermeld - te verkrijgen op aanvraag). Volgende posten zijn, tenzij anders vermeld, nooit in de prijs inbegrepen: de heen- en terugreis, de vrije reisverzekering, evt. visumkosten, evt. verblijfstaksen of luchthaventaksen die in het buitenland dienen betaald te worden, evt. extra’s, inkomgelden voor musea en bezienswaardigheden en alle uitgaven met een persoonlijk karakter, zoals dranken, fooien, medische kosten, e.d. Dit wordt dan ook niet meer vermeld onder ‘niet inbegrepen’ bij elke reis.
5/ Bij aankoop van een vervoersbiljet via Anders Reizen bedragen de dossierskosten 30 euro per reservatiedossier plus evt. bijkomende verzendingskosten.

Reisduur
6/ Tenzij anders vermeld, zijn de heen- en terugreis niet in de reisduur omvat en dus ook niet weergegeven in het dagschema dat in de brochure en in het informatiepakket is opgenomen.
7/ De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.
8/ Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet méér dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
9/ De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
10/ De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de aanbevolen wandelroute afwijkt en daardoor niet op de afgesproken plaatsen en tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.

Annulering en wijziging door de reiziger
17/ Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient schriftelijk gemeld te worden aan de reisorganisator.
18/ Bij annulering worden door de reisorganisator de volgende kosten aangerekend (telkens met een minimum van € 100 per persoon):
  •  meer dan 8 weken voor het vertrek: 10% van de reissom
  •  8 weken t.e.m. 29 dagen voor het vertrek: 30% van de reissom
  •  28 t.e.m. 15 dagen voor het vertrek: 50% van de reissom
  •  14 t.e.m. 8 dagen voor het vertrek: 75% van de reissom
  •  vanaf 7 dagen voor het vertrek of bij niet-aanmelding op de plaats van vertrek of afspraak: 100% van de reissom.
Deze annuleringskosten moeten in ieder geval en onmiddellijk aan de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht en ook indien u beschikt over een annuleringsverzekering (de verzekering betaalt de kosten dan terug na goedkeuring van het dossier).
19/ Vóór de aanvang van de reis kan de reiziger zijn reis overdragen aan een derde, mits hij en/of de overnemer de totaalprijs van de reis en de extra kosten van de overdracht betalen:
  •  tot 6 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer
  •  vanaf 6 weken voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoerAndere wijzigingen als veranderen van datum of reisbestemming aanvaarden we in de mate van het mogelijke en mits betaling van onderstaande wijzigingskosten:
  •  meer dan 8 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies
  •  8ste en 7de week voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies
  •  vanaf 6 weken voor het vertrek zijn de annuleringskosten van toepassing.
20/ Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering of wijziging heeft ontvangen. De kosten kunnen nooit meer bedragen dan de kostprijs van de reis.
21/ Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk geboekt werd, gelden de annuleringsvoorwaarden van de vervoersmaatschappij(en), ook al wijken deze af van de voorwaarden vermeld in art. 18.

Annulering en wijziging door de reisorganisator
22/ De omstandigheden ter plaatse en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen aan het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator
23/ De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.
24/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- of verblijfskosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
25/ Evenmin zal de reisorganisator aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en / of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
26/ De reisorganisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel opgelopen door de reiziger tijdens de wandelingen, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of wandelkaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.

Documenten en formaliteiten
27/ Na betaling van het saldo en uiterlijk 14 dagen voor afreis (indien minimum een maand vooraf werd geboekt), krijgt de reiziger het informatiepakket bij de reis per post toegestuurd. In sommige gevallen wordt het hem (gedeeltelijk) in de eerste verblijfplaats overhandigd.
28/ De reiziger dient zelf te zorgen voor de noodzakelijke reisdocumenten, evt. visa en inentingen.
29/ De reiziger staat in voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Bagage
30/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.
31/ De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Garantiefonds Reizen o.v.v.
Ikaros c.v.b.a. / Anders Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar met wie je een reiscontract afsloot, kan je beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan je doen door je te wenden tot je reisorganisator of -bemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel. Vraag de garantievoorwaarden aan je reisorganisator of -bemiddelaar. Daarin vind je terug onder welke voorwaarden je, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis of repatriëring kan vragen.